Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Vodorovné značení silnic
Brzdné pásy, cyklostezky, nášlapné vrstvy, izolace mostů

UMAFLOR VEX

 
Dvousložkové metakrylátové vysoce elastifikované pojivo pro přípravu hydroizolačníchizolačních vrstev a úpravu povrchů mostních staveb.
 

Norma jakosti: PND 105/2003

Charakteristika:
UMAFLOR VEX je roztokem akrylového polymeru ve směsi reaktivních rozpouštědel a speciálních přísad. Je to středně viskózní, modrofialová kapalina charakteristického akrylátového zápachu. Vytvrzuje se přídavkem dibenzoylperoxidu při normální teplotě. UMAFLOR VEX poskytuje polymerbetony a zalévací hmoty s dobrou pevností a vysokou pružností.

Výhody materiálu:

 • mechanická odolnost
  velkou předností materiálu je jeho vysoká pevnost a průtažnost a tím je zabezpečena dokonalá nepropustnost vrstvy.
 • chemická odolnost
  odlný vůči působení vody i chemických rozmražovacích prostředků
 • rychlost pokládky
  v závislosti na stavu podkladu a členitosti prostoru je možné zrealizovat pokládku až 500 m2 za den přičemž plné zatížení materiálu je možné již po 60 minutách po skončení prací, kdy je materiál plně vytvrzen. Proto dochází k minimálním výlukám v provozu.
 • možnost vytvoření protismykového povrchu
 • vodotěsnost a odolnost proti olejům
 • bezespárovost
 • snadné napojení na prvky mostního příslušenství ( odvodňovače, mostní závěry, římsy, odvodňovací prvky)
 • rychlost dodatečných úprav a oprav
  v případě nutných oprav ze stavebních nebo provozních důvodů , popř. z důvodu provedení dodatečných oprav , je výhodou materiálu Umaflor rychlost vytvrzení a toho důvodu provedení úprav probíhá bez přerušení provozu
 • garance a reference
 • certifikáty

Certifikát č. 1610/Z/212/2008 (CSI Zlín)
Stavební technické osvědčení č. STO – 08 – 2251/Z (CSI Zlín)

 

Použití:
UMAFLOR VEX slouží jako reaktivní pojivo pro přípravu litých hydroizolačních vrstev a úpravu povrchů mostovek. Spotřeba UMAFLORu VEX závisí na tloušťce připravované vrstvy a na granulometrii použitých plniv.
Tento materiál je vhodný na místa, kde se kladou velké požadavky na mechanickou a chemickou odolnost, rychlost pokládání, okamžitou zatížitelnost.

Umaflor VEX lze položit na všechny typy podkladu ( beton, asfalt, ocel, dlažba apod.) s patřičnými úpravami podloží před pokládkou – tryskáním, broušením, frézováním. Tyto úpravy odpadají u nového vyzrálého a neznečištěného podkladu.
U takových podkladů nejsou potřebné žádné větší přípravné práce (oprava výtluků, vyrovnávky apod.) a tudíž výsledná cena za položení lité izolace se pohybuje na nejnižší hranici. V opačném případě vznikají vícenáklady za zvýšenou spotřebu materiálu / výtluky, spáry, nerovnosti /.

K přípravě lité hydroizolační hmoty se používá Umaflor VEX naplněný sušeným tříděným křemenným pískem.
UMAFLOR VEX se vytvrzuje přídavkem dibenzoylperoxidu. Doba zreagování činí za normální teploty asi 45 min. Zreagování izolační vrstvy se projevuje růstem její teploty, za normálních podmínek až na 40-50°C. Optimální teplota zpracování UMAFLOR VEX je 15 až 25°C. Použitím vhodné koncentrace iniciační složky lze UMAFLOR VEX vytvrdit i při teplotě pod 0°C.


Vlastnosti Umafloru VEX
Vzhled modrofialová viskózní kapalina
Viskozita (Brookfield, 23°C) 0,4 – 0,8 Pa.s ČSN ISO 2555
Doba vytvrzení (23°C, 3% BP50,75% písku) 30 - 60 min PND 105/2003
Výtoková doba (ISO 6mm, 23°C) 30 - 50 s
Skladovatelnost min. 6 měsíců (v temnu, suchu, chladu)

 

Vlastnosti vytvrzeného UMAFLORu VEX plněného křemenným pískem 0 až 2mm ( 1 : 2 )
Nepropustnost pro vodu vodotěsné při 60 kPa ČSN EN 1928/B
Nasákavost 0,25 % ČSN EN ISO 62
Odolnost proti protrhávání 390 N ČSN EN 12310-1
Statické přemostění trhlin 2 mm ČSN 73 6242/E
Odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek po 50 cyklech bez porušení ČSN 73 1326/B
Ohebnost na trnu 20 mm, (+20°C; +4°C) bez porušení ČSN 50 3602 čl. 34
Pevnost v tahu 2,7 MPa ČSN EN ISO 527-1,2
Tažnost 11 % ČSN EN ISO 527-1,2
Pevnost v tahu (50mm) 480 N ČSN EN 12311-1
Tažnost 10 % ČSN EN 12311-1
Přídržnost k podkladu nad 2 MPa ČSN 73 2577

 

Informace o zpracování
Izolační vrstva z Umafloru VEX se provádí na asfaltový či betonový podklad penetrovaný Umaflorem PN a přesypaný asi 0,5 kg křemenného písku 0,6 až 1,2mm. Tloušťka izolační vrstvy se pohybuje kolem 6 až 8 mm.
Postup přípravy penetrační vrstvy je uveden v informačním listu Umafloru PN.

 

Příprava polymerbetonové vrstvy
UMAFLOR VEX se odměří nebo odváží (1 litr je ca. 1 kg) do kovové nebo plastové (PP, PE, PVC) nádoby a za míchání se přidá potřebné množství iniciační složky. Rozpouští se 1 min. pomocí spirálového či pásováho míchadla. Při nízké okolní teplotě se doba rozpouštění podle potřeby prodlouží.

Poté se za stálého míchání přisypávají písky tak rychle, aby se stačily smáčet pryskyřicí. Směs se vylije na podklad penetrovaný UMAFLORem PN, urovná se a povrch se uhladí. K přípravě 4mm vrstvy je potřeba 7kg směsi na 1m2 .
Pro docílení vyšší drsnosti lze povrch přesypat pískem.

Nářadí, používané při zpracování (hladítka, lžíce, stěrky, urovnávací latě apod.) je kovové, aby odolalo rozpouštěcím účinkům nevytvrzeného UMAFLORu VEX.

Množství připravované PB směsi se volí tak, aby ji bylo možné zpracovat během 5 až 10 minut.
K očištění nářadí během pokládky podlahy se používá metylmetakrylát. Použití běžných rozpouštědel je možné až k závěrečnému čištění nářadí po ukončení práce.

Pokud se PB pokládá při nízké teplotě, zvyšuje se dávka iniciátoru podle níže uvedené tabulky. Aby se urychlilo nastartování vytvrzovací reakce, lze při teplotách pod 0°C prodloužit dobu rozpouštění iniciátoru až na 5 minut.
 

Dávkování iniciační složky k UMAFLORu VEX
Koncentrace iniciátoru se vztahuje pouze na hmotnost UMAFLORu VEX
Teplota okolí [°C] Konc. iniciátoru [%]
25 až 30 2
15 až 25 3
10 až 15 4
5 až 10 5
0 až 5 6,5
-5 až 0 8
-10 až -5 10

 

Balení:
UMAFLOR VEX se plní do ocelových sudů v množství 200 kg.

 

Skladování a přeprava:
UMAFLOR VEX se skladuje při teplotě 10oC až 25oC v krytých skladech s ventilací v nevýbušném provedení. Dlouhodobé skladování při vysokých teplotách může způsobit zkrácení doby skladovatelnosti produktu. UMAFLOR VEX nesmí být dlouhodobě skladován při teplotách pod +5°C. UMAFLOR VEX se skladuje odděleně od látek oxidační, redukční, kyselé a bazické povahy.

Přepravuje se krytými dopravními prostředky. Pro přepravu platí předpisy veřejného přepravce.
RID/ADR: 3/ F1
Un - číslo: 1263

 

Ochrana zdraví:
Údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s UMAFLOR VEX jsou součástí PND 100/2003. Zejména je zakázána jakákoli práce s otevřeným ohněm. Je nutné dodržovat základní pravidla hygieny a používat ochranné pracovní pomůcky. Reaktivní rozpouštědla, obsažená v UMAFLORu VEX dráždí a odmašťují pokožku, jejich výpary dráždí sliznice dýchacích cest a působí narkoticky.

 

Klasifikace a označení dle zákona č. 356/2003 a vyhlášky č. 232/2004 Sb.:
R: 11-20
S: 16-23-29-36/37
Symbol: „F“ - Vysoce hořlavý
„Xi“ - Dráždivý


Údaje obsažené v tomto materiálu se týkají pouze uvedeného výrobku, odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající . Za zacházení s výrobkem podle platných předpisů odpovídá uživatel .
Hodnoty fyzikálně - chemických vlastností mají pouze informativní charakter a výrobce je nezaručuje.

Datum aktualizace: 6.1. 2009

 


Copyright © 2012 Vášprostor.cz | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS